Titoli Stato: spread Bund-Btp sopra i 390 punti


Titoli Stato: spread Bund-Btp sopra i 390 punti

(21/09/2011 – 10:49:00)


Commenti disabilitati