Titoli Stato: Spread Btp-Bund sopra i 360 punti


Titoli Stato: Spread Btp-Bund sopra i 360 punti

(14/10/2011 – 11:13:00)


Commenti disabilitati