Titoli Stato: Spread Btp-Bund sopra i 350 punti


Titoli Stato: Spread Btp-Bund sopra i 350 punti

(11/10/2011 – 11:20:00)


Commenti disabilitati